Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 1  Onthaal

Medewerkers van het instituut staan in voor het tijdig openen, verwarmen en schikken van de lesruimtes.

Art. 2  Parkeren

Het is studenten, behoudens uitzonderlijke en verantwoorde toelating van de directeur, niet toegelaten om op de binnenplaats van de campus TPC met een auto te parkeren. Parkeren gebeurt op een van de voorziene parkeerplaatsen aan weerszijden van de campus. Fietsen, brom- of motorfietsen kunnen wel op de binnenplaats geparkeerd worden, naast de ingang van het studiegebouw S.

Art. 3 Reservatie van lokalen

§1 – De reservatie van lokalen gebeurt door de directeur voor alle geprogrammeerde lessen vóór de aanvang het academisch jaar.
§2 – De docent die een andere of extra ruimte wenst kan deze – maar evenwel tijdig- schriftelijk aanvragen bij de directeur of via het secretariaat. Deze bekijkt welke ruimte vrij is, dan wel of een andere ruimte kan ter beschikking gesteld worden, indien het gevraagde lokaal bezet is.

Art. 4 Gebedsmoment

Vóór de aanvang van de weekendlessen op het TPC zijn de studenten uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijk gebedsmoment in de Damiaankerk, dat wisselend door studenten zelf verzorgd wordt. Wanneer de aankomst via bus, tram of anderszins vertraagd is, is het geen probleem om later binnen te komen.

Art. 5 Aanvang en einde van de lessen

De docenten en studenten dienen, behoudens overmacht of andere gewettigde redenen, tijdig aanwezig te zijn bij de start van de lessen volgens het aangeduide aanvangsuur. Zij respecteren eveneens het aangeduide einduur. Als de student om persoonlijke redenen eerder wil vertrekken, wordt de docent om toestemming gevraagd.

Art .6  Berichtgevingen

§1 – De officiële mededelingen worden via de website of per e-mail verstrekt.
De intekenlijsten voor de examens hangen ad Valvas naast de secretariaatsruimte.
§2 – Toezeggingen voor wijzigingen in examendata, zijn alleen geldig als ze vanuit het HIGW via mail zijn vastgelegd.
§3 – Toezeggingen voor vrijstellingen zijn alleen geldig als ze zijn bekrachtigd door de directeur en vanuit het HIGW via mail zijn vastgelegd.

Art. 7 Catering

De catering wordt georganiseerd volgens de concrete afspraken die de directeur met de hoofdverantwoordelijken van het lesgebouw hierover maakt.

Art. 8 Eerbied voor lokalen, materiaal en toestellen

§1 – Uit respect voor het lesgebouw en zijn interieur en tevens uit respect voor het onderhoudspersoneel en de mensen die de catering verzorgen, worden de studenten ten zeerste gevraagd de gangen en lokalen net te houden, (koffie)tafels na de pauze af te ruimen en het sanitair zindelijk te houden.
§2 Elke vorm van schade dient aan de directeur of aan de secretariaatsmedewerker gemeld te worden.
§3 Aan wie ter beschikking gestelde ruimtes of materialen niet respectvol behandelt kan een schadevergoeding worden aangerekend. Deze wordt in ieder geval geëist bij moedwillig toegebrachte schade.

Art. 9 Cursusdienst

§1 – Bij het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen hoort een cursusdienst die door de secretariaatsmedewerker wordt beheerd en die ervoor zorgt dat alle wettig ingeschreven studenten een exemplaar van de cursussen ontvangen, hetzij in één keer, hetzij gefaseerd.
§2 – Iedere student is met het oog op het afleggen van het examen zelf verantwoordelijk om na te gaan of hij de volledige nota’s die bij de betreffende cursus horen in bezit heeft. Het secretariaat kan hier met andere woorden niet verantwoordelijk voor gesteld worden en is niet gehouden tot het nasturen per post van niet opgehaald materiaal, tenzij een gewettigde reden zulks aangewezen maakt.

Art. 10 Bibliotheek

Wie gebruik maakt van de bibliotheek van het TPC is gehouden aan de desbetreffende reglementen.

Art. 11 Roken en alcoholgebruik

§1 – Roken, waar dan ook binnen het lesgebouw, is verboden.
§2 – Elk gebruik van alcoholische dranken tijdens de les- of stage-uren is verboden.

Art. 12 Gedragscode

Van een student die zich inschrijft aan het HIGW wordt verwacht dat hij zich houdt aan de reglementen en afspraken en zich waardig en hoffelijk gedraagt tegenover iedereen. Als de student in overtreding is kan het HIGW bestraffen volgens de bepalingen van het tuchtreglement. Dit geldt in ieder geval als er sprake is van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook bij  alle vormen van internetmisbruik, waarbij er schade wordt toegebracht aan studenten, docenten of medewerkers van het HIGW, ofwel imagoschade aan het Instituut zelf, zal het tuchtreglement gehanteerd worden.

Art. 13 Verlies of ontvreemding

Het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de ontvreemding van de persoonlijke goederen of gelden van de studenten. Dat geldt ook voor de geparkeerde auto’s, fietsen en andere voertuigen.

Art. 14 Studiegeld

Een student die het aangerekende studiegeld niet betaalt, overeenkomstig de afspraken, verliest zijn recht op deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten.

HIGW Antwerpen

8 september 2018